Christelijk conservatisme

Conservatisme bestaat in essentie in de overtuiging dat een samenleving (de democratische rechtsstaat en de vrije markt economie) niet in zichzelf kan bestaan, maar een cultureel fundament nodig heeft: een fundament van waarden en normen en deugden, van mensen die goed zijn opgevoed en goed onderwijs hebben ontvangen (karakter- en gewetensvorming). Het probleem is dat de democratische rechtsstaat en de markt die deugden niet zelf voortbrengen en onderhouden. Zij moeten van elders, van buitenaf komen.

Christelijk conservatisme bestaat in de overtuiging dat de geschiedenis van de westerse beschaving in het algemeen, en die van de Lage Landen aan de zee in het bijzonder, is bepaald door de christelijke cultuur en traditie. De christelijke vrijheid vormt de grondslag van de Nederlandse samenleving.

De wijsheid die deze christelijk-historische traditie belichaamt, en waarvan de Bijbel als het Woord van God de bron vormt, is daarom onmisbaar voor het in stand houden van dat culturele fundament onder onze samenleving, die zonder die wijsheid in tirannie of in anarchie zal ontaarden. Een samenleving floreert alleen wanneer zij zich buigt voor de wetten van het Koninkrijk van God. Als wij die wetten breken, breken zij ons. Christelijk conservatisme richt zich niet de op de behartiging van de belangen van een bepaalde groep in de samenleving maar wil met zijn boodschap het gehele land, de gehele bevolking, de gehele kerk bereiken. Vanuit de katholieke breedte en bevindelijke diepte van het historische christendom wil het CCB de lijn van de Heilige Schrift én de Historie levend houden.